Werken buiten reguliere werktijden, werkzaamheden aan nutsvoorzieningen en tijdelijke route bouwverkeer

Hierbij informeren wij u over het werken buiten reguliere werktijden, de werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen en de tijdelijke route van het bouwverkeer gedurende de komende maanden.

 

Ontheffing: 5 november 2018 tot 1 maart 2019

Bouwcombinatie EMA heeft toestemming gekregen om van maandag t/m zaterdag van 07.00 -23.00 uur te mogen werken. Dit valt gedeeltelijk buiten reguliere werktijden. Vanwege de aanstaande Brexit en het grote maatschappelijke belang dat EMA dient, heeft de Omgevingsdienst ontheffing verleend voor werken buiten de reguliere uren. Aan de ontheffing zijn restricties verbonden ten aanzien van bouwgeluid.

 

Naar verwachting zullen wij tot 17 november 2018 incidenteel gebruik maken van de ontheffing om tot 23:00 uur te mogen werken en vanaf 17 november 2018 dagelijks. Gedurende bovengenoemde ontheffingsperiode zullen met name werkzaamheden aan de staalconstructie (geraamte van het gebouw) en de gevel worden uitgevoerd. Dit zorgt voor weinig overlast.

 

Werkzaamheden nutsvoorzieningen: begin december 2018 t/m medio april  2019

In deze periode voert de gemeente werkzaamheden uit aan de nutsvoorzieningen voor de nieuwe huisvesting van EMA. Werkzaamheden vinden plaats op het bouwterrein van Bouwcombinatie EMA en buiten het bouwterrein aan de Domenico Scarlattilaan. Meer informatie over dit werk en de gevolgen voor de omgeving vindt u in het artikel Werkzaamheden in en nabij A. Vivaldistraat op www.zuidas.nl.

 

Bouwverkeer en bereikbaarheid

Gedurende onderstaande periodes wordt afgeweken van de aanrijd- en retourroute van het bouwverkeer via de Spoorslag:

 

 • 5 november 2018 t/m 17 november 2018

Zoals aangegeven in de brief ‘Staalconstructie & tijdelijke route bouwverkeer’ d.d. 25 oktober 2018 wordt het bouwverkeer gedurende deze periode via de Antonio Vivaldistraat en Domenico Scarlattilaan geleid. Dit komt door de bomenkap langs de Spoorslag, die noodzakelijk is voor het project Zuidasdok. Na 17 november 2018 wordt weer uitgereden via de Spoorslag.

 

 • Begin december 2018 t/m medio april 2019

Door de werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen kan het voor grote transporten lastig zijn om te keren op het bouwterrein. Als dit het geval is, zal dit bouwverkeer het bouwterrein via de Domenico Scarlattilaan verlaten.

 

Contact

Voor vragen, klachten en calamiteiten kunt u contact opnemen via onderstaande telefoonnummers, e-mailadressen of websites:

 • Voor dringende vragen over de bouwwerkzaamheden gerelateerd aan de nieuwbouw voor EMA (Domenico Scarlattilaan) kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Dhr. Muskee, 06-11249349.
 • Voor overige vragen en klachten kunt u op woensdagmiddag tussen 13:00-14:00 uur terecht bij de communicatie adviseur in de keet op de bouwlocatie, mailen naar info@bcema.nl of een bericht achterlaten op de website nieuwbouwEMA.amsterdam onder het kopje feedback.
 • Voor ernstige calamiteiten op of rond het werkterrein buiten werktijden kunt u contact opnemen met het alarmnummer 010-8513595. Gebruik dit nummer voor gevaarlijke situaties, inbraak, onraad en diefstal, maar niet voor klachten van technische aard.
 • Gemeente Amsterdam Zuidas is geen opdrachtgever van dit project, maar heeft een coördinerende rol bij alle bouwwerkzaamheden in Zuidas. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de projecten in uitvoering bij u in de buurt, dan kunt u contact opnemen met Amsterdam Zuidas Informatiecentrum, 0800 5065 (altijd bereikbaar) of via contact@zuidas.nl.
 • Heeft u vragen over de verleende ontheffing? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst, 088-5670200.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Activities beyond regular working hours, activities on utilities and temporary route construction traffic

 

We would like to inform you about activities outside of regular working hours, activities on utilities and the temporary route of construction traffic during the next few months.

 

Exemption: 5 November 2018 until 1 March 2019

Construction Consortium EMA has granted permission to work from Monday to Saturday from 7 am to 11 pm. This is partly beyond regular working hours. The environmental service has granted dispensation because of the oncoming Brexit and the social importance that EMA has. The exemption imposes restrictions on building noise.

 

We expect to make occasionally use of the exemption to work until 11 pm until 17 November 2018, and from 17 November 2018 daily. During the above mentioned exemption period activities will mainly be performed on the steel construction (the frame of the building) and the façade. This will cause little inconvenience.

 

Activities on utilities: early December 2018 until mid-April 2018

During this period, the municipality will perform activities on the utilities for the new housing of EMA. Activities will take place on the construction site of Construction Consortium EMA and outside the construction site on the Domenico Scarlattilaan. You can find more information about this project and the consequences for the environment in the article work on and near A. Vivaldistraat on www.zuidas.nl.

 

Construction traffic and accessibility

During the next few periods we will deviate from the route to and from the construction site via the Spoorslag:

 

 • 5 November 2018 until 17 November 2018

As mentioned in the letter ‘Steel construction & temporary route construction traffic’ dated 25 October 2018, the construction traffic will be guided through the Antonio Vivaldistraat and Domenico Scarlattilaan. This is due to the tree cutting near the Spoorslag, which is necessary for the Zuidasdok project. After 17 November 2018, construction traffic will leave the construction site via the Spoorslag.

 

 • Early December 2018 until mid-April 2019

Due to the activities on utilities, it may be difficult for large transports to turn around on the construction site. If this is the case, this traffic will leave the construction site via the Domenico Scarlattilaan.

 

Contact

For questions, complaints or calamities, you can contact us using the following phone numbers, email addresses or websites:

 • For urgent questions about the construction activities related to the new housing of EMA (Domenico Scarlattilaan), please call our contractor, Mr Muskee, on +31 (0)6 11249349.
 • If you have any other questions or complaints, please contact the communication consultant at the site office on Wednesdays between 1 pm and 2 pm, send an email to info@bcema.nl or leave a message on the website nieuwbouwEMA.amsterdam under the header ‘feedback’.
 • For serious calamities on or around the construction site, please contact our emergency number +31 (0)10 8513535. This number should be used for hazardous situations, break-ins, impending danger and theft, but not for complaints of a technical nature.
 • The Municipality of Amsterdam Zuidas is not the principal of this project, although it is involved with coordinating all construction work in the Zuidas district. If you have any questions or comments about ongoing projects in the district (like the tree cutting at the Spoorslag), please contact the Amsterdam Zuidas Information Centre on 0800 5065 (24/7) or at contact@zuidas.nl.
 • Do you have any questions about the granted exemption? Contact the environmental service, 088-5670200.