Project EMA: uitbreiding ontheffing werken buiten reguliere werktijden

Hierbij ontvangt u aanvullende informatie over de verleende ontheffing om op het bouwterrein van Bouwcombinatie EMA te werken buiten reguliere werktijden. Vanwege de aanstaande Brexit en het grote maatschappelijke belang dat EMA dient, heeft de Omgevingsdienst de verleende ontheffing uitgebreid.

 

Dit betekent dat er 24 hrs wordt doorgewerkt om het gebouw op tijd gereed te krijgen. De reguliere werktijden zijn van maandag t/m zaterdag van 07:00 – 19:00 uur. We hadden al een ontheffing om tot 1 december 2019 van maandag t/m zaterdag tot 23:00 uur door te mogen werken. Onlangs heeft de Omgevingsdienst ook ontheffing verleend om van 19 augustus t/m 1 november 2019 van maandag t/m vrijdag tussen 23:00 en 7:00 uur door te werken.

 

Gedurende bovengenoemde ontheffingsperiode worden logistieke werkzaamheden uitgevoerd, wordt er gewerkt aan de afbouw (installaties/wanden/plafonds/afwerkvloeren) en worden installaties getest. Naar verwachting brengen deze werkzaamheden weinig overlast met zich mee.

 

Bouwverkeer en bereikbaarheid

De aanrij- en retourroute van het bouwverkeer blijft (tot nader bericht) via de Spoorslag aan de noordzijde van het bouwterrein, naast de A10.

 

 

Contact

Voor vragen, klachten en calamiteiten kunt u contact opnemen via onderstaande telefoonnummers, e-mailadressen of websites:

  • Voor dringende vragen over de bouwwerkzaamheden gerelateerd aan de nieuwbouw voor EMA (Domenico Scarlattilaan) kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Dhr. Muskee, 06-11249349.
  • Voor overige vragen en klachten kunt u op woensdagmiddag tussen 13:00-14:00 uur terecht bij de communicatie adviseur in de keet op de bouwlocatie, mailen naar info@bcema.nl of een bericht achterlaten op de website nieuwbouwEMA.amsterdam onder het kopje feedback.
  • Voor ernstige calamiteiten op of rond het werkterrein buiten werktijden kunt u contact opnemen met het alarmnummer 010-8513595. Gebruik dit nummer voor gevaarlijke situaties, inbraak, onraad en diefstal, maar niet voor klachten van technische aard.
  • Gemeente Amsterdam Zuidas is geen opdrachtgever van dit project, maar heeft een coördinerende rol bij alle bouwwerkzaamheden in Zuidas. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de projecten in uitvoering bij u in de buurt, dan kunt u contact opnemen met Amsterdam Zuidas Informatiecentrum, 0800 5065 (altijd bereikbaar) of via contact@zuidas.nl
  • Heeft u vragen over de verleende ontheffing? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst, 088-5670200.

_________________________________________________________________________________________

 

Project EMA: extended exemption activities beyond regular working

 

We would like to update you about activities outside regular working hours at the construction site of EMA Construction Consortium. Because of the oncoming Brexit and the social importance of EMA the environmental service has extended the granted dispensation.

 

This means that we are working 24 hrs a day to get the building ready on time. Regular working hours are from Monday to Saturday from 7 AM to 7 PM. We already have dispensation to work from Monday to Saturday until 11 PM, until December 1st, 2019. Recently, the environmental service has also granted exemption to work from 11 PM to 7 AM from Monday to Friday, from August 19th to November 1st, 2019.

 

During the exemption period as mentioned above, logistical activities will be performed and installations will be tested. Work will also be executed at the inside of the building (installations/interior walls/ceiling/flooring). These activities will cause little inconvenience.

 

Construction traffic and accessibility

The arrival and return route of the construction traffic will remain (until further notice) via the Spoorslag on the north side of the construction site, alongside A10.

 

 

Contact

For questions, complaints or calamities, you can contact us using the following phone numbers, email addresses or websites:

  • For urgent questions about the construction activities related to the new housing of EMA (Domenico Scarlattilaan), please call our contractor, Mr Muskee, on +31 (0)6 11249349.
  • If you have any other questions or complaints, please contact the communication consultant at the site office on Wednesdays between 1 pm and 2 pm, send an email to info@bcema.nl or leave a message on the website nieuwbouwEMA.amsterdam under the header ‘feedback’.
  • For serious calamities on or around the construction site, please contact our emergency number +31 (0)10 8513535. This number should be used for hazardous situations, break-ins, impending danger and theft, but not for complaints of a technical nature.
  • The Municipality of Amsterdam Zuidas is not the principal of this project, although it is involved with coordinating all construction work in the Zuidas district. If you have any questions or comments about ongoing projects in the district, please contact the Amsterdam Zuidas Information Centre on 0800 5065 (24/7) or at contact@zuidas.nl.
  • Do you have any questions about the granted exemption? Contact the environmental service, 088-5670200.