Staalconstructie & tijdelijke route bouwverkeer

Afgelopen maanden is er hard gewerkt om de betonkern van het EMA-gebouw te realiseren. Hierop volgend zullen wij begin november starten met het plaatsen van de staalconstructie, welke het geraamte van het gebouw vormt. Deze werkzaamheden zullen voortduren tot medio 2019.

 

Bouwverkeer en bereikbaarheid

Aan- en afvoer van staal gebeurt via de bouwweg Spoorslag, behalve van 5 november t/m 17 november. Dan is de bouwweg afgesloten in verband met het kappen van bomen voor het verbreden van de A10 (door ZuidPlus). Dit betekent dat wij genoodzaakt zijn het bouwverkeer tijdelijk via de Antonio Vivaldistraat en Domenico Scarlattilaan te leiden. In deze periode kunt u daardoor, gedurende reguliere werktijden (7:00 tot 19:00 uur), meer drukte op en rondom deze straten verwachten.

 

Website

Algemene informatie over het project is beschikbaar op de website van Bouwcombinatie EMA,  www.nieuwbouwEMA.amsterdam. Naast algemene informatie toont de website ook foto’s en filmpjes. Via het kopje nieuws houden wij u op de hoogte van updates over dit project. Wilt u een notificatie ontvangen bij nieuwe berichten? Laat dan uw naam en emailadres achter op de website.

 

Contact

Voor vragen, klachten en calamiteiten kunt u contact opnemen via onderstaande telefoonnummers, e-mailadressen of websites:

  • Voor dringende vragen over de bouwwerkzaamheden gerelateerd aan de nieuwbouw voor EMA (Domenico Scarlattilaan) kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Dhr. Muskee, 06-11249349.
  • Voor overige vragen en klachten kunt u op woensdagmiddag tussen 13:00-14:00 uur terecht bij de communicatie adviseur in de keet op de bouwlocatie, mailen naar info@bcema.nl of een bericht achterlaten op de website nieuwbouwEMA.amsterdam onder het kopje feedback.
  • Voor ernstige calamiteiten op of rond het werkterrein buiten werktijden kunt u contact opnemen met het alarmnummer 010-8513595. Gebruik dit nummer voor gevaarlijke situaties, inbraak, onraad en diefstal, maar niet voor klachten van technische aard.
  • Gemeente Amsterdam Zuidas is geen opdrachtgever van dit project, maar heeft een coördinerende rol bij alle bouwwerkzaamheden in Zuidas. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de projecten in uitvoering bij u in de buurt (zoals de bomenkap t.p.v. de Spoorslag), dan kunt u contact opnemen met Amsterdam Zuidas Informatiecentrum, 0800 5065 (altijd bereikbaar) of via contact@zuidas.nl.

 

_________________________________________________________________________________

Steel construction & temporary route construction traffic

 

During the past months we have worked hard to construct the concrete core of the EMA-building. Subsequently, we will start mounting the steel construction (the framework of the building) at the beginning of November. The work will continue until mid-2019.

 

Construction traffic and accessibility

The steel will be transported from and to the construction site via the Spoorslag, except from 5 November till 17 November. In this period, the Spoorslag is closed due to cutting down trees,   necessary for widening the A10 (by ZuidPlus). This means that we are forced to temporarily redirect the construction traffic via the Antonio Vivaldistraat and Domenico Scarlattilaan. In this period you can therefore expect more traffic between regular working hours (7 am to 7 pm).

 

Website

General information about the project is available on the website of EMA Construction Consortium, www.nieuwbouwEMA.amsterdam (in Dutch). In addition to general information, the website shows some photos and videos. Via the header ‘nieuws’ we will update you about the project. Do you want to receive a notification of new items? Then you can leave your name and email address on our website.

 

Contact

For questions, complaints or calamities, you can contact us using the following phone numbers, email addresses or websites:

  • For urgent questions about the construction activities related to the new housing of EMA (Domenico Scarlattilaan), please call our contractor, Mr Muskee, on +31 (0)6 11249349.
  • If you have any other questions or complaints, please contact the communication consultant at the site office on Wednesdays between 1 pm and 2 pm, send an email to info@bcema.nl or leave a message on the website nieuwbouwEMA.amsterdam under the header ‘feedback’.
  • For serious calamities on or around the construction site, please contact our emergency number +31 (0)10 8513535. This number should be used for hazardous situations, break-ins, impending danger and theft, but not for complaints of a technical nature.
  • The Municipality of Amsterdam Zuidas is not the principal of this project, although it is involved with coordinating all construction work in the Zuidas district. If you have any questions or comments about ongoing projects in the district (like the tree cutting at the Spoorslag), please contact the Amsterdam Zuidas Information Centre on 0800 5065 (24/7) or at contact@zuidas.nl.