Project EMA: verlenging ontheffing werken buiten reguliere werktijden

Hierbij ontvangt u een update over het werken buiten reguliere werktijden.

 

Verlenging ontheffing

Zoals u wellicht bekend is, wordt op dit moment het nieuwe kantoor voor het Europese Geneesmiddelen Agentschap (EMA) gebouwd. Vanwege de aanstaande Brexit en het grote maatschappelijke belang dat EMA dient, heeft de Omgevingsdienst aan Bouwcombinatie EMA ontheffing verleend om te werken buiten de reguliere uren (van maandag t/m zaterdag van 19:00 uur tot 23:00 uur). Deze ontheffing is onlangs verlengd tot 1 juli 2019.

Gedurende de ontheffingsperiode worden met name werkzaamheden aan de staalconstructie (geraamte van het gebouw) en de gevel uitgevoerd. In het gebouw worden onder andere installaties gemonteerd en binnenwanden geplaatst. Deze werkzaamheden zullen voor weinig overlast zorgen.

 

Ontheffing nachtwerk

Van 1 maart tot 1 juli 2019 is tevens ontheffing verleend om 11 nachten tussen 23:00 uur en 7:00 uur te mogen werken. Tijdens deze nachten worden werkzaamheden aan de buitenzijde van de kern verricht. Ook dit zal weinig overlast met zich meebrengen.

 

Bouwverkeer en bereikbaarheid

De aanrijd- en retourroute van het bouwverkeer blijft via de Spoorslag aan de noordzijde van het bouwterrein, naast aan de A10.

 

Contact

Voor vragen, klachten en calamiteiten kunt u contact opnemen via onderstaande telefoonnummers, e-mailadressen of websites:

  • Voor dringende vragen over de bouwwerkzaamheden gerelateerd aan de nieuwbouw voor EMA (Domenico Scarlattilaan) kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Dhr. Muskee, 06-11249349.
  • Voor overige vragen en klachten kunt u op woensdagmiddag tussen 13:00-14:00 uur terecht bij de communicatie adviseur in de keet op de bouwlocatie, mailen naar info@bcema.nl of een bericht achterlaten op de website nieuwbouwEMA.amsterdam onder het kopje feedback.
  • Voor ernstige calamiteiten op of rond het werkterrein buiten werktijden kunt u contact opnemen met het alarmnummer 010-8513595. Gebruik dit nummer voor gevaarlijke situaties, inbraak, onraad en diefstal, maar niet voor klachten van technische aard.
  • Gemeente Amsterdam Zuidas is geen opdrachtgever van dit project, maar heeft een coördinerende rol bij alle bouwwerkzaamheden in Zuidas. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de projecten in uitvoering bij u in de buurt, dan kunt u contact opnemen met Amsterdam Zuidas Informatiecentrum, 0800 5065 (altijd bereikbaar) of via contact@zuidas.nl
  • Heeft u vragen over de verleende ontheffing? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst, 088-5670200.

 

—————————————————————————————————————————————-

Project EMA: extension exemption activities beyond working hours

 

We would like to update you about activities outside regular working hours.

 

Extension of the exemption

As you may know we are building the new office for the European Medicines Agency. Because of the oncoming Brexit and the social importance of EMA the environmental service has granted us dispensation. So Construction Consortium EMA is allowed to work beyond regular working hours (from Monday to Saturday from 7 pm to 11 pm). This exemption has recently been extended to July 1, 2019.

During the above mentioned exemption period activities will mainly be performed on the steel construction (the frame of the building) and the façade. Inside the building, installations are mounted and interior walls are placed. All these activities will cause little inconvenience.

 

Exemption night work

Exemption has also been granted to work 11 nights from 11 pm to 7 am, between March 1, 2019 and July 1, 2019. During these nights, simple work is performed on the outside of the core. This will also cause little inconvenience.

 

Construction traffic and accessibility

The arrival and return route from the construction traffic will remain via the Spoorslag on the north side of the construction side, alongside A10.

 

Contact

For questions, complaints or calamities, you can contact us using the following phone numbers, email addresses or websites:

  • For urgent questions about the construction activities related to the new housing of EMA (Domenico Scarlattilaan), please call our contractor, Mr Muskee, on +31 (0)6 11249349.
  • If you have any other questions or complaints, please contact the communication consultant at the site office on Wednesdays between 1 pm and 2 pm, send an email to info@bcema.nl or leave a message on the website nieuwbouwEMA.amsterdam under the header ‘feedback’.
  • For serious calamities on or around the construction site, please contact our emergency number +31 (0)10 8513535. This number should be used for hazardous situations, break-ins, impending danger and theft, but not for complaints of a technical nature.
  • The Municipality of Amsterdam Zuidas is not the principal of this project, although it is involved with coordinating all construction work in the Zuidas district. If you have any questions or comments about ongoing projects in the district, please contact the Amsterdam Zuidas Information Centre on 0800 5065 (24/7) or at contact@zuidas.nl.
  • Do you have any questions about the granted exemption? Contact the environmental service, 088-5670200.