Project EMA: verlenging ontheffing werken buiten reguliere werktijden

Hierbij ontvangt u informatie over de verlenging van de ontheffing om op het bouwterrein van Bouwcombinatie EMA te werken buiten reguliere werktijden.

 

Verlenging ontheffing

Vanwege de aanstaande Brexit en het grote maatschappelijke belang dat EMA dient, heeft de Omgevingsdienst aan Bouwcombinatie EMA ontheffing verleend om te werken buiten de reguliere uren. Dit betekent dat er van maandag t/m zaterdag ook ’s avonds tussen 19:00 uur en 23:00 uur gewerkt mag worden. Deze ontheffing is onlangs verlengd tot 1 december 2019.

 

Gedurende bovengenoemde ontheffingsperiode wordt met name gewerkt aan de afbouw. In het gebouw worden onder andere installaties gemonteerd en binnenwanden, plafonds en afwerkvloeren aangebracht. Omdat de gevel nagenoeg is gesloten, zullen deze werkzaamheden voor weinig overlast zorgen.

 

Bouwverkeer en bereikbaarheid

De aanrij- en retourroute van het bouwverkeer blijft (tot nader bericht) via de Spoorslag aan de noordzijde van het bouwterrein, naast de A10.

 

Contact

Voor vragen, klachten en calamiteiten kunt u contact opnemen via onderstaande telefoonnummers, e-mailadressen of websites:

  • Voor dringende vragen over de bouwwerkzaamheden gerelateerd aan de nieuwbouw voor EMA (Domenico Scarlattilaan) kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Dhr. Muskee, 06-11249349.
  • Voor overige vragen en klachten kunt u op woensdagmiddag tussen 13:00-14:00 uur terecht bij de communicatie adviseur in de keet op de bouwlocatie, mailen naar info@bcema.nl of een bericht achterlaten op de website www.nieuwbouwEMA.amsterdam onder het kopje feedback.
  • Voor ernstige calamiteiten op of rond het werkterrein buiten werktijden kunt u contact opnemen met het alarmnummer 010-8513595. Gebruik dit nummer voor gevaarlijke situaties, inbraak, onraad en diefstal, maar niet voor klachten van technische aard.
  • Gemeente Amsterdam Zuidas is geen opdrachtgever van dit project, maar heeft een coördinerende rol bij alle bouwwerkzaamheden in Zuidas. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de projecten in uitvoering bij u in de buurt, dan kunt u contact opnemen met Amsterdam Zuidas Informatiecentrum, 0800 5065 (altijd bereikbaar) of via contact@zuidas.nl
  • Heeft u vragen over de verleende ontheffing? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst, 088-5670200.


Project EMA: extension exemption activities beyond working hours

 

We would like to update you about activities outside regular working hours at the construction site of EMA Construction Consortium.

 

Extension of the exemption

Because of the oncoming Brexit and the social importance of EMA the environmental service has granted us dispensation. So EMA Construction Consortium is allowed to work beyond regular working hours. This means that activities can also be performed in the evening, from Monday to Saturday from 7 pm to 11 pm. The exemption has recently been extended to December 1st, 2019.

During the exemption period, as mentioned above, activities will mainly be performed inside of the building. Installations, interior walls, ceilings and floorings are being placed. Because the façade is almost closed, these activities will cause little inconvenience.

 

Construction traffic and accessibility

The arrival and return route of the construction traffic will remain (until further notice) via the Spoorslag on the north side of the construction site, alongside A10.

 

Contact

For questions, complaints or calamities, you can contact us using the following phone numbers, email addresses or websites:

  • For urgent questions about the construction activities related to the new housing of EMA (Domenico Scarlattilaan), please call our contractor, Mr Muskee, on +31 (0)6 11249349.
  • If you have any other questions or complaints, please contact the communication consultant at the site office on Wednesdays between 1 pm and 2 pm, send an email to info@bcema.nl or leave a message on the website www.nieuwbouwEMA.amsterdam under the header ‘feedback’.
  • For serious calamities on or around the construction site, please contact our emergency number +31 (0)10 8513535. This number should be used for hazardous situations, break-ins, impending danger and theft, but not for complaints of a technical nature.
  • The Municipality of Amsterdam Zuidas is not the principal of this project, although it is involved with coordinating all construction work in the Zuidas district. If you have any questions or comments about ongoing projects in the district, please contact the Amsterdam Zuidas Information Centre on 0800 5065 (24/7) or at contact@zuidas.nl.
  • Do you have any questions about the granted exemption? Contact the environmental service, 088-5670200.