Project EMA: afbreken torenkraan en kraanpoer

Hierbij ontvangt u een korte toelichting op de werkzaamheden omtrent het afbreken van de torenkraan en kraanpoer van de bouwplaats van EMA.

 

In de week van maandag 1 juli wordt de torenkraan aan de zuidzijde van onze bouwplaats gedemonteerd en afgevoerd. Door deze werkzaamheden is het westelijke deel van de bouwplaats tijdelijk niet bereikbaar via de gebruikelijke aanvoerroute (Spoorslag). Daarom zijn wij genoodzaakt om van 2 t/m 4 juli een deel van het bouwverkeer via de westzijde (Domenico Scarlattilaan) in en uit te laten rijden. Om dit verkeer in goede banen te leiden, zetten wij verkeersregelaars in aan de kant van EY.

 

Nadat de torenkraan afgebroken en afgevoerd is, wordt gestart met het afbreken van de kraanpoer, de fundering van de torenkraan. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 6 juli en maandag 8 t/m woensdag 10 juli, tussen 7 uur en 23 uur. Omdat de fundering uit gewapend beton bestaat, zullen betondelen gehakt moeten worden. Hiervan kunt u mogelijk enige overlast ondervinden in de vorm van geluid.
Tijdens deze werkzaamheden blijft het bouwverkeer wel in- en uitrijden via de Spoorslag.

 

Contact

Voor vragen, klachten en calamiteiten kunt u contact opnemen via onderstaande telefoonnummers, e-mailadressen of websites:

  • Voor dringende vragen over de bouwwerkzaamheden gerelateerd aan de nieuwbouw voor EMA (Domenico Scarlattilaan) kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Dhr. Muskee, 06-11249349.
  • Voor overige vragen en klachten kunt u op woensdagmiddag tussen 13:00-14:00 uur terecht bij de communicatie adviseur in de keet op de bouwlocatie, mailen naar info@bcema.nl of een bericht achterlaten op de website www.nieuwbouwEMA.amsterdam onder het kopje feedback.
  • Voor ernstige calamiteiten op of rond het werkterrein buiten werktijden kunt u contact opnemen met het alarmnummer 010-8513595. Gebruik dit nummer voor gevaarlijke situaties, inbraak, onraad en diefstal, maar niet voor klachten van technische aard.
  • Gemeente Amsterdam Zuidas is geen opdrachtgever van dit project, maar heeft een coördinerende rol bij alle bouwwerkzaamheden in Zuidas. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de projecten in uitvoering bij u in de buurt, dan kunt u contact opnemen met Amsterdam Zuidas Informatiecentrum, 0800 5065 (altijd bereikbaar) of via contact@zuidas.nl

————————————————————————————————————————–

Project EMA: disassembling crane and demolishing crane foundation

 

We would like to update you about activities related to the disassembling of the crane and demolishing of the crane foundation at the construction site of EMA.

 

In the week of 1 July, the crane on the south side of our construction site will be disassembled and removed. Due to these activities, the west part of the construction site is temporarily not available via the standard route (Spoorslag). From 2nd till 4th of July we are therefore forced to regulate a part of the construction traffic via the west side (Domenico Scarlattilaan). To lead this traffic in the right direction traffic controllers will be deployed on the border of EY.

 

After the crane is disassembled and removed, the foundation of the crane will be demolished. The demolishing is planned to take place on Saturday July 6th and Monday 8 until Wednesday 10th of July, between 7 am and 11 pm. Because the foundation exists of reinforced concrete, concrete parts have to be chopped. Therefore, you may possibly experience any nuisance in the form of noise.

During these activities the arrival and return route of the construction traffic will remain via the Spoorslag.

 

Contact

For questions, complaints or calamities, you can contact us using the following phone numbers, email addresses or websites:

  • For urgent questions about the construction activities related to the new housing of EMA (Domenico Scarlattilaan), please call our contractor, Mr Muskee, on +31 (0)6 11249349.
  • If you have any other questions or complaints, please contact the communication consultant at the site office on Wednesdays between 1 pm and 2 pm, send an email to info@bcema.nl or leave a message on the website www.nieuwbouwEMA.amsterdam under the header ‘feedback’.
  • For serious calamities on or around the construction site, please contact our emergency number +31 (0)10 8513535. This number should be used for hazardous situations, break-ins, impending danger and theft, but not for complaints of a technical nature.
  • The Municipality of Amsterdam Zuidas is not the principal of this project, although it is involved with coordinating all construction work in the Zuidas district. If you have any questions or comments about ongoing projects in the district, please contact the Amsterdam Zuidas Information Centre on 0800 5065 (24/7) or at contact@zuidas.nl.