Demonteren bouwkraan en slopen kraanpoer

Hierbij ontvangt u een korte toelichting op de werkzaamheden voor het demonteren van de torenkraan en het slopen van de kraanpoer (de fundering waarop de kraan staat) op de bouwplaats van EMA.

 

In de week van maandag 7 oktober wordt de laatste torenkraan, aan de oostzijde van onze bouwplaats, gedemonteerd en afgevoerd.

 

Nadat de torenkraan gedemonteerd en afgevoerd is, wordt gestart met het slopen van de kraanpoer. Dit zal plaatsvinden in de periode van 14 t/m 26 oktober. Omdat de fundering uit gewapend beton bestaat, zullen betondelen gehakt moeten worden. Hiervan kunt u mogelijk enige geluidsoverlast ondervinden. Wij streven ernaar om deze werkzaamheden uit te voeren tussen 7:00 en 19:00 uur. Wanneer deze periode onvoldoende blijkt, zullen wij tot 23:00 uur door werken.

De omgevingsdienst heeft toestemming gegeven voor werken buiten reguliere werktijden vanwege het maatschappelijk belang en de strikte deadline.

 

Tijdens deze werkzaamheden blijft het bouwverkeer in- en uitrijden via de Spoorslag.

 

 

Contact

Voor vragen, klachten en calamiteiten kunt u contact opnemen via onderstaande telefoonnummers, e-mailadressen of websites:

  • Voor vragen en opmerkingen kunt u op woensdagmiddag tussen 13:00-14:00 uur terecht bij de communicatie adviseur in de keet op de bouwlocatie, mailen naar info@bcema.nl of een bericht achterlaten op de website nieuwbouwEMA.amsterdam onder het kopje feedback.
  • Voor dringende vragen over de bouwwerkzaamheden voor EMA (Domenico Scarlattilaan) kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Dhr. Muskee, 06-11249349.
  • Voor ernstige calamiteiten op of rond het werkterrein buiten werktijden kunt u contact opnemen met het alarmnummer 010-8513595. Gebruik dit nummer voor gevaarlijke situaties, inbraak, onraad en diefstal, maar niet voor klachten van technische aard.
  • Gemeente Amsterdam Zuidas is geen opdrachtgever van dit project, maar heeft een coördinerende rol bij alle bouwwerkzaamheden in Zuidas. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de projecten in uitvoering bij u in de buurt, dan kunt u contact opnemen met Amsterdam Zuidas Informatiecentrum, 0800 5065 (altijd bereikbaar) of via contact@zuidas.nl.

____________________________________________________________________________________________________

Dissassembling crane and demolishing crane foundation

 

We would like to update you about activities related to the disassembling of the crane and demolishing of the crane foundation at the construction site of EMA.

 

In the week of 7 October, the last crane on the east side of our construction site is going to be disassembled and removed.

 

After the crane has been disassembled and removed, the foundation of the crane will be demolished. The demolishing is planned to take place between Monday 14th and Saturday 26th of October. Because the foundation exists of reinforced concrete, concrete parts have to be chopped. Therefore, you may possibly experience any nuisance in the form of noise. We aim to perform these activities between 7 am and 7 pm. If this period turns out to be to insufficient, we have to work to 11 pm.

The environmental service has given us permission to work outside regular working hours due to the social importance and the strict deadline.

 

During these activities the arrival and return route of the construction traffic will remain via the Spoorslag.

 

 

Contact

For questions, complaints or calamities, you can contact us using the following phone numbers, email addresses or websites:

  • If you have any questions or complaints, please contact the communication consultant at the site office on Wednesdays between 1 pm and 2 pm, send an email to info@bcema.nl or leave a message on the website nieuwbouwEMA.amsterdam under the header ‘feedback’.
  • For urgent questions about the construction activities of EMA (Domenico Scarlattilaan), please call our contractor, Mr Muskee, on +31 (0)6 11249349.
  • For serious calamities on or around the construction site, please contact our emergency number +31 (0)10 8513535. This number should be used for hazardous situations, break-ins, impending danger and theft, but not for complaints of a technical nature.
  • The Municipality of Amsterdam Zuidas is not the principal of this project, although it is involved with coordinating all construction work in the Zuidas district. If you have any questions or comments about ongoing projects in the district, please contact the Amsterdam Zuidas Information Centre on 0800 5065 (24/7) or at contact@zuidas.nl.